ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ la-breaker

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng la-breaker


la-breaker /'lɔ:,breikə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  kẻ phạm pháp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…