ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ the

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng the


the /ði:, ði, ðə/

Phát âm


Ý nghĩa

* mạo từ
  cái, con, người...
the house → cái nhà
the cat → con mèo
  ấy, này (người, cái, con...)
I dislike the man → tôi không thích người này
  duy nhất (người, vật...)
he is the shoemaker here → ông ta là người thợ giày duy nhất ở đây
* phó từ
  (trước một từ so sánh) càng
the sooner you start the sooner you will get there → ra đi càng sơm, anh càng đến đấy sớm
so much the better → càng tốt
the sooner the better → càng sớm càng tốt

Các câu ví dụ:

1. the recruitment move adds credence to reports that Apple could increase outsourcing manufacturing to Vietnam.

Nghĩa của câu:

Động thái tuyển dụng tăng thêm tín nhiệm cho các báo cáo rằng Apple có thể gia tăng hoạt động sản xuất gia công cho Việt Nam.


2. the CNBC, a world leader in business news coverage, wrote in early March that Apple and other technology firms like Microsoft and Google "have looked to move some hardware production from China to places including Vietnam and Thailand.

Nghĩa của câu:

CNBC, công ty hàng đầu thế giới về tin tức kinh doanh, đã viết vào đầu tháng 3 rằng Apple và các công ty công nghệ khác như Microsoft và Google "đã tìm cách chuyển một số hoạt động sản xuất phần cứng từ Trung Quốc sang những nơi bao gồm Việt Nam và Thái Lan.


3. "the article also said that Apple "was reportedly looking to start a trial for the production of its AirPods in Vietnam.

Nghĩa của câu:

"Bài báo cũng nói rằng Apple" được cho là đang muốn bắt đầu thử nghiệm sản xuất AirPods của mình tại Việt Nam.


4. Moscow, they believe, has been deliberately exacerbating conflict in the Middle East - most particularly Syria - to send refugees pouring into Europe with the specific aim of fracturing European unity.

Nghĩa của câu:

Họ tin rằng Moscow đã cố tình làm trầm trọng thêm xung đột ở Trung Đông - đặc biệt là Syria - để gửi những người tị nạn đổ vào châu Âu với mục đích cụ thể là phá vỡ sự thống nhất của châu Âu.


5. Immaculate-looking flight attendants who appear unruffled by the demands of a life spent in the air are part of the slick image sold by carriers -- but Hong Kong-based workers are not accepting that.

Nghĩa của câu:

Những nữ tiếp viên hàng không với vẻ ngoài không bị dao động bởi những đòi hỏi của cuộc sống bay bổng là một phần trong hình ảnh bóng bẩy của các hãng vận tải - nhưng những người lao động ở Hồng Kông không chấp nhận điều đó.


Xem tất cả câu ví dụ về the /ði:, ði, ðə/

Tin tức liên quan

 Swimsuits the new streetwear for celebs
life 17/03/2021

Swimsuits the new streetwear for celebs

style | 75066126

Bathing suits are doing duty as everyday clothing among many Vietnamese models and actresses.

 The Titan stumbles, the Dwarf thrives
perspectives 17/03/2021

The Titan stumbles, the Dwarf thrives

perspectives | 90766118

Amid the coronavirus outbreak, the media is full of pictures depicting block-long queues for groceries and food aid across the U.S., whereas newspapers in Vietnam show well-stocked supermarkets with stable prices.

 Goalkeeper sets the bar high for Vietnam
sports 17/03/2021

Goalkeeper sets the bar high for Vietnam

football | 90866106

Vietnam’s top goalkeeper, Dang Van Lam, speaks about reaching the top of Asia and World Cup qualification in an interview with the Asian Football Confederation.

 Missing the forest for the trees: National English exam results reconsidered
perspectives 17/03/2021

Missing the forest for the trees: National English exam results reconsidered

perspectives | 90966106

Vietnamese students did not perform well in their national high school English test this year, but is that really bad news?

 Bot loc, the integral Hue dumpling
travel 17/03/2021

Bot loc, the integral Hue dumpling

food | 91066116

Originating in the former Imperial City, Hue cake bot loc comes in four different yet uniformly enticing variations.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…