ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ volunteers

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng volunteers


volunteer /,vɔlən'tiə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (quân sự) quân tình nguyện
  người tình nguyện, người xung phong
any volunteers? → có ai tình nguyện không?, có ai xung phong không?

tính từ


  tình nguyện
volunteer corps → đạo quân tình nguyện
  (thực vật học) mọc tự nhiên
volunteer plants → cây mọc tự nhiên

nội động từ


  tình nguyện, tự nguyện xung phong (nhận làm việc gì)
  xung phong tòng quân, tình nguyện tòng quân

ngoại động từ


  xung phong làm; tự động đưa ra
to volunteer to do something → xung phong làm một việc gì
to volunteer an explanation → tự động đưa ra cách giải thích

Các câu ví dụ:

1. It governs when, where and how the anthem, the "March of the volunteers", can be played.

Nghĩa của câu:

Nó quy định thời gian, địa điểm và cách thức phát bài ca "Hành khúc tình nguyện".


2. The PE teacher is no longer alone in providing for each lesson, with parents and several volunteers now also chipping in with equippment or snacks.

Nghĩa của câu:

Giáo viên Thể dục không còn đơn độc trong việc cung cấp cho mỗi bài học, với phụ huynh và một số tình nguyện viên giờ đây cũng tham gia trang bị hoặc đồ ăn nhẹ.


3. For the first phase, volunteers aged 18-50 years were randomly divided into three groups to receive three doses of the vaccine 25 mcg, 50 mcg, and 75 mcg, or a placebo.


4. "Our Peace Corps volunteers will focus on teaching English, and the friendship that our people forged will bring us closer together for decades to come,” Obama continued.


5. All volunteers must be tested for the novel coronavirus and report their health status daily.


Xem tất cả câu ví dụ về volunteer /,vɔlən'tiə/

Tin tức liên quan

 Student volunteers hunt down passengers linked to Covid-19
life 21/03/2021

Student volunteers hunt down passengers linked to Covid-19

trend | 29576646

College students have spent the past 10 days tracking passengers on flights carrying Covid-19 infected based on information provided by airlines.

 Organizers to select 1,000 volunteers for Hanoi F1 race
sports 21/03/2021

Organizers to select 1,000 volunteers for Hanoi F1 race

sports | 29586645

The Vietnam Motorsports Association (VMA) will enlist the services of 1,000 volunteers in organizing the F1 Vietnam Grand Prix 2020.

 Four civil defense volunteers gunned down at school in southern Thailand
world 21/03/2021

Four civil defense volunteers gunned down at school in southern Thailand

world | 29596644

Four Thai civil defense volunteers were gunned down on Thursday at a school in the kingdom's south with students just meters away.

 Cambodia PM calls on US to withdraw Peace Corps volunteers
world 21/03/2021

Cambodia PM calls on US to withdraw Peace Corps volunteers

world | 29606644

Cambodia accused the U.S. of conspiring with opposition party to plot treason.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…